Ca. 125 elever har allerede valgt Klovborg Friskole

Vi vil selv fremhæve følgende kendetegn ved vores friskole.

 

Fokus på trivsel – både fagligt og socialt

På Klovborg Friskole tager vi barnets trivsel alvorligt. Trives et barn ikke, samarbejder skole og hjem om at sætte en række initiativer i gang omkring barnet for at hjælpe det.

 

Fagligt

Progressiv faglighed på niveau
Årlige tests i dansk og matematik
Statskontrollerede prøver på 9. årgang
Daglig fællessamling

 

Lille og overskueligt fællesskab

Undervisningen foregår på mindre hold, hvor der er tid og rum til den enkelte. Fællesskabet er trygt, og der er plads til alle. 

 

Nærværende og engagerede medarbejdere

Klovborg Friskole har en dygtig og engageret personalegruppe, som har blik og omsorg for den enkelte.

 

Skolebusser

Vi har egne skolebusser, der mod egenbetaling, henter og bringer elever der kommer længere væk fra.

 

Der sker meget i og omkring skolen

Ud over den almindelige undervisning sker der mange andre ting i løbet af et år på friskolen – fx. lejrskole, skoleforestilling, sommermarked. Alle elever engageres, når vi holder disse arrangementer. 

Både dannelse og uddannelse

På Klovborg Friskole er vi meget bevidste om dannelsens to ben – den menneskelige dannelse og uddannelsen. Vi ønsker at danne vores elever til fagligt kompetente og ansvarlige medborgere. 

 

Fællesskab på tværs

På skolen har vi en række traditioner, som skaber fællesskab på tværs af årgange – mellem store og små. Fx. store-små-venner. Desuden er eleverne læsevenner med folk fra byen eller børnehaven. På den måde skabes fællesskab med andre uden for skolen på tværs af alder.

 

Rejser

Hvert år er der en udlandsrejse for 9. årgang. Vi har blandt andet været i Madrid og Sydafrika.

Hvert andet år rejser 7. og 8. klasse til en storby.

Vigtige værdier

På Klovborg Friskole vægter vi:

  • Frihed og fællesskab — det enkelte barn lærer at modtage og give i et forpligtende fællesskab.
  • Ligeværdighed — alle har en værdi i det daglige.
  • Faglighed — at der er et højt fagligt niveau.
  • Bevægelse — de motoriske muligheder og behov inddrages.
  • Dannelse og kreativitet — fortælling og sang/musik har en central plads i hverdagen.
  • Humanistisk  — børnene lærer at blive aktive medborgere og tage ansvar i samfundet.
  • Respekt — børnene lærer, at gensidig respekt mellem børn og voksne er en selvfølge.
  • Fællesskab på tværs af årgange – børnene kender hinanden på tværs af årgange.
  • Samarbejde — børn og forældre mødes i et forpligtende samarbejde.

 

Klovborg Friskole er en Grundtvig/Koldsk inspireret friskole.

Det Grundtvig/Koldske er et vidt begreb, som du kan læse mere om her.

Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet højt, og der tilstræbes altid et solidt informationsniveau mellem skole og hjem. Den daglige kommunikation foregår via Viggo.

 

Skole/hjem-samtaler

To gange årligt afholdes skole/hjem-samtaler gerne med deltagelse af elev, forældre og personale og evt. en repræsentant fra SFO. For 0. årgang er den første samtale et hjemmebesøg.

 

Forældremøde(r)

Der placeres et forældremøde umiddelbart efter skolestart. Mødet afholdes i grupperne. 

Det andet mulige forældremøde, er som udgangspunkt et fælles møde for alle forældre.

Områdets friskole

Udover at være skole danner friskolen ramme om gymnastikforeningens aktiviteter, privat personer låner gymnastiksalen og dyrker idræt her, andre foreninger låner de kreative lokaler til afholdelse af kurser.

Skolens legeplads, bålhytte, multibane og udeareal er tilgængeligt for alle og bruges af mange uden for skoletiden.

 

Læsevenner

Alle elever fra 1.-2. årg. har en læseven. Læsevennerne er voksne, som kommer på skolen ca. en gang om måneden. Eleven har så forberedt en oplæsning for læsevennen. Ved læsevennernes besøg synger man også sammen, spiser frugt og sommetider fortæller eleverne om, hvad de har oplevet, fx. lejrskole, skoleforestilling mv.

En del af læsevennerne og andre kreative sjæle, der også gerne giver et nap med og syr kostumer, når skolen skal lave skoleforestilling.

 

Samarbejde med den kommunale børnehave i Klovborg

Friskolen har et godt samarbejde med den kommunale børnehave i Klovborg. Først og fremmest er der førskolesamarbejdet, men dertil kommer, at vi er:

 

Læsevenner med de 4-5-årige i børnehaven

Elever fra 3. -5. klasse forbereder en oplæsning for børnehavebørnene. Der synges også nogle sange og sommetider fortælles der også historier.

 

Motorik-venner med førskolebørnene

Nogle af skolebørnene planlægger lege og aktiviteter i gymnastiksalen for førskolebørnene.

Bus - friskolens egen...

Vi har egne skolebusser - som køres af frivillige. 

Busserne henter gerne elever fra oplandet, mod mindre egenbetaling, hvis der er behov herfor.

 

Kontakt friskolen og hør nærmere om mulighederne.