Evaluering

Evaluering af skoleåret 21/22

Fokuspunkt

Efter mere end et år med corona-hjemsendelser, virtuel undervisning, lukkede fritidstilbud og snævre grænser for social kontakt med kammeraterne, har vi valgt på Klovborg Friskole i skoleåret 2021/22 at sætte fokus på børn og unges trivsel. Vores trivselsvejleder vil rundt i alle grupper undervise i trivsel.

I 0.-2. årgang vil vi bruge materialet “Fri for Mobberi”, der er udarbejdet af Red Barnet og Mary Fonden. Vores trivselsvejleder har været på kursus i at bruge materialet.

I 3.-9. årgang vil vi bruge materialet “Min skole, Min ven”, udarbejdet af Red Barnet. Det er et undervisningsforløb, der skulle give eleverne en forståelse for tolerance, respekt og omsorg og hvordan disse værdier kan omsættes til handling.

Derudover har vi iværksat legegrupper i 0.-2. årgang og elever fra de ældste klasser, 8.-9. årgang, har været legepatrulje i frikvartererne.

Evaluering af fokuspunkt

Eleverne har efter hver undervisningsforløb evalueret mundtligt, hvad de synes om forløbet og hvad de har fået ud af det. Det har været mange positive tilbagemeldinger eleverne er kommet med og eleverne efterspørger ofte mere trivsel undervisning. Ved skoleårets afslutning kan vi konkludere at fokuspunktet har båret frugt, da mængden af konflikter er dalet og vi oplever elever, der er blevet bedre til at sætte egne grænser og respektere andres grænser.

Legegrupperne har været en stor succes, da vi oplever elever der danner andre venskaber på tværs af alder og køn.

Legepatruljen har/er også en succes, både for de store elever, der har været legepatrulje, men også for de mindre elever. Fællesskabet mellem store og små elever er blevet mærkbart bedre, da de små ofte henvender sig til de store, både ved hjælp til konflikter, men også som mulige legekammerater.

 

Evaluering af skoleåret 22/23

Fokuspunkt

På Klovborg Friskole har vi i skoleåret 22-23 lagt særlig vægt på fremlæggelse som en integreret arbejdsform i den daglige undervisning. Vi har gjort dette med henblik på at fremhæve og styrke den enkelte elevs kommunikative kompetencer og faglige selvtillid. Dette ud fra en tanke om, at vi gerne vil være med til at afføde succes og gå-på-mod i hver og en af vores elever. Vi har på skolen trænet fremlæggelse gennem mundtlig og visuel præsentation af produkter (håndværk/kreation), fysisk fremvisning og argumentation/diskussion i klasserummet. Vi bestræber os på at klæde eleverne på til, at de tør tage ejerskab, ansvar og stolthed for egne kreationer og præsentationer.

I 0.-3. årg har eleverne bl.a. arbejdet med:

Højtlæsning

Genfortælling

Opførsel af teater til morgensamlingen

Træning i at stå frem foran klassen

Ikke alle elever har fra skoleårets start været lige klar til at fremlægge. Vi har derfor trænet evne og gåpåmod til at stå frem foran det resterende klassefællesskab. Der er særligt arbejdet med fremlæggelse ud fra fastlagte og selvvalgte emner, Google Slides, udvælgelse af relevant materiale, samt det at formulere egne oplæg. Der er desuden arbejdet med at opbygge selvsikkerhed gennem fokus på at være et godt og ordentligt publikum og ved muligheden for at stå frem med områder, hvor man i forvejen er tryg og føler sig hjemme.

Visionen om at skabe et klasserum, hvor alle tør træde frem, træde ud af komfortzonen, tage øjenkontakt med kammeraterne, samt om at fremlægge klart og tydeligt, er nået. Vi oplever tydeligt, at eleverne føler sig mere trygge i situationer, hvor de fremlæggelser for klassen, end de gjorde ved skoleårets start.

I 4.-5. årgang er der arbejdet med fremlæggelser i både dansk, matematik og engelsk ud fra fastlagte samt selvvalgte emner. Der er især arbejdet i Google Slides, som eleverne er blevet fortrolige med, og den generelle oplevelse er, at eleverne er blevet gode til, på egen hånd, at tage fat på en opgave og at de er blevet mere selvhjulpne. Der er opstået gode miljøer i klasserne omkring fremlæggelse, hvor der gives plads og ro til fremlæggeren. Mange elever er vokset med opgaven, og er blevet mere trygge ved at stå frem foran andre.

Med fremlæggelse som arbejdsområde, har mundtlighed været et fokuspunkt. Visionen om at skabe et mundtligt og risikofrit miljø har fyldt meget, og vi ser at det har givet gode resultater, således mange er blevet mere trygge i fremlægger rollen.

I 6.-9. årgang har vi arbejdet ihærdigt med fremlæggelse i de forskellige fag, og har udvidet deres mundtlige kompetencer. Det er blevet gjort løbende med feedback og feedforward på deres individuelle indsats.

Den gode fremlæggelse afhænger af flere parametre, som der skal arbejdes med i en længere periode. Det er forskelligt, hvordan klasserne har været til at tage imod fremlæggelse som en arbejdsform. I enkelte klasser har fremlæggelse, i små grupper foran resten af klassen, været svært at gennemføre grundet bla; social og faglig usikkerhed, lav grad af motivation, lærerskift m.fl. I de fleste klasser er der dog kommet en kultur, hvor flere elever er begyndt at række hånden op i timerne.

Eleverne har generelt set været gode til at tage imod forskelligartede fremlæggelse strategier i fagene og blandt andet blevet fortrolige med samtaleøvelser, rollespil, kahoots og radioindslag som en normal del af undervisningen.
Social Evaluering:

For at opnå bedre social trivsel har vi i skoleåret 22/23 arbejdet med fællessamling, store/små venner, fokus på “tal ordentligt” og relationer til lokalområdet gennem blandt andet læsevenner, samarbejde med børnehuset og plejehjemmet.

I frikvartererne har nogle elever fra de store klasser ageret legepatrulje og igangsat lege, aktiviteter og været konfliktmæglere – eleverne har på den måde været vant til at færdes store og små imellem hinanden på daglig basis. Det har givet et særdeles godt og sundt socialt miljø, hvor kemien har båret præg af god trivsel og socialt samvær.

De særlige dage har givet meget til det sociale. Vi har oplevet, at emneuger, aktivitetsdag, og elevrådets arrangementer skaber et godt fællesskab for alle elever.

Vi har på skolen arbejdet med håndtering af gruppekonflikter og konfliktmægling. Vi oplever, at eleverne er blevet mere rummelige og bedre til at tage initiativ til at søge løsninger, frem for konfliktoptrapning og voksen indblanding.

Eleverne har i skoleåret 22/23 haft svært ved at distancere sig selv fra digitale medier i skoletiden.

For at fremme social trivsel har vi i skoleåret 23/24 valgt at blive mobilfri skole.

Er visionen og målet nået med social trivsel?

Det er svært at konkludere på, hvorvidt målet og visionen er nået, men vi vil fortsat arbejde med tolerance, respekt, faglighed og opdragelse. Vi oplever at klasserne alle har udviklet sig, og at børnene har en positiv omgang med hinanden.

 

Faglig Evaluering:

Undervisningsplaner og formålsparagrafferne:

Underviserne udarbejder, følger og evaluerer på årsplaner/undervisningsplaner, på baggrund af UVMs fællesmål for de enkelte fag.

Folkeskolens prøver:

Eleverne på Klovborg Friskole deltager i folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver på samme vilkår, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Test og prøver:

Eleverne møder gennem hele deres skoleforløb på Klovborg Friskole prøver og test som en integreret del af deres læringsproces.

I dette skoleår har vi benyttet dansk og matematiktest fra Hogrefes Psykologiske forlag.

Der er terminsprøver i 8.-9. årgang og standpunktskarakterer gives 2 gange årligt på 8.-9. årgang.

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen:

Lærerne gennemfører, som en integreret del af undervisningen, deres egne evalueringer. Resultaterne gennemgås ved skole/hjem samtalerne i efteråret og om foråret. Forud for skole/hjem-samtalerne udarbejdes elevplaner, hvor elevernes trivsel også evalueres.

Efter endt undervisningsforløb, evalueres der på de opstillede mål for forløbet. Evalueringen kan udføres på mange forskellige måder, blandt andet vha. fremlæggelse, videoforklaring, evaluerings quiz og plenum diskurs.

Klassesammensætning og støtte

Små klasser og støttehold har gjort/gør det muligt at arbejde med direkte og indirekte indsatser på elevernes faglighed.
 
 
Karakterer

Der gives kun karakterer på 8.-9. årgang.

Der gives standpunktskarakterer i prøvefagene.

 

Gennemsnit af karakter til afgangseksamen juni 22/23:

8. årgang

Valgfag: 8,5

9. årgang

Fysik/kemi: 4,4

Samfundsdag: 4,6

Naturfag: 4,7

Matematik m. hjælpemidler: 3,8

Matematik u. hjælpemidler: 4,3

Engelsk mundtlig: 4,3

Dansk skriftlig fremstilling: 2,8

Dansk, læsning+retskrivning: 2,9