Faktuelle oplysninger

Der er ca. 125 elever på Klovborg Friskole. Vi har fra 0.- 9. årgang.

9. årgang afslutter med statens kontrollerede årsprøver.

Friskolens SFO har ca. 35 børn.

Vedtægter

Skolens vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen i 2004 og er senest revideret i 2022.

Læs friskolens vedtægter her.

Tilsynserklæringer

Ifølge friskoleloven vælger forældrekredsen en tilsynsførende, som fører tilsyn med undervisningen på friskolen. Klovborg Friskole har i 2021 valgt Bente Bjørnkjær som tilsynsførende. Tidligere tilsynsførende var Mogens Bregendahl.

Bente besøger friskolen ca. 4 gange i løbet af skoleåret, hvor hun overværer undervisningen i alle grupper og alle fag. På baggrund af det Bente iagttager og taler med lærerne om, laver hun en tilsynserklæring, som fremlægges på generalforsamlingen og efterfølgende lægges op her på hjemmesiden.

Læs tilsynserklæringen 14-15 her.

Læs tilsynserklæringen 15-16 her.

Læs tilsynserklæringen 16-17 her. 

Læs tilsynserklæringen 17-18 her.

Læs tilsynserklæringen 18-19 her.

Læs tilsynserklæringen 19-20 her.

Læs tilsynserklæringen 20-21 her.

Læs tilsynserklæringen 21-22 her.

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse:

Går dit barn allerede i skole et andet sted, men ønsker at skifte skole, henvender du dig til skolen på 75 76 13 38 eller på kontor@klovborgfri.dk Her laver du en aftale om, hvornår du/I kan besøge os.

Ved dette besøg får forældre og barnet en rundvisning på skolen, samt en snak med skolelederen, der præsenterer skolen og fortæller om undervisningen og det øvrige samarbejde. Ved dette møde kan der også træffes aftale om, at barnet får nogle prøvedage på skolen. Barnet kan så deltage i undervisningen i op til 14 dage for at blive i stand til at træffe den endelige og rigtige beslutning om et skoleskifte.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse fra skole og SFO skal ske skriftligt. Der betales for løbende måned + 30 dage. 

Evt. skyldig saldo skal indfries ved udmeldelse.

Kostpolitik

Det er vigtigt for friskolen at have en sund profil. Derfor har vi udarbejdet en kostpolitik. Læs vores kostpolitik her.

Undervisningsmiljø-vurdering - UMV

Den seneste trivselsmåling er gennemført i december 2021. Se resultaterne her:

UVM 2021 0.-4. årgang

UVM 2021 5.-7. årgang

UVM 2021 8.-9. årgang

 

Skolekredsen

Klovborg Friskole er et levende fællesskab. Skolekredsen danner baggrund for skolens virke. Den kan sammenlignes med den cement, der holder murstenene sammen. Hvis ikke cementen er der, så falder stenene fra hinanden. På samme måde kan man sige, at det er skolekredsens interesse for og opbakning til Klovborg Friskole, som sikrer dens eksistens og berettigelse.

Som forælder er man automatisk medlem af skolekredsen. Har man ikke børn på skolen, men ønsker man alligevel at støtte friskolen, kan man melde sig ind i skolekredsen. Det gør man ved at henvende sig til skolen, og herefter betale det årlige kontingent på 100 kr.

Skolekredsens vigtigste opgaver et at bakke op omkring Klovborg Friskole og være bindeled mellem friskolen og det omgivende samfund.

 

Som medlem af skolekredsen:

  • Bliver du hvert år inviteret til skolens generalforsamling. Her har du stemmeret og mulighed for at blive valgt til skolens bestyrelse.
  • Kan du aktivt tage del i skolens arbejde i form af arbejdsdage og andet godt. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd, men du er også velkommen til blot at kigge forbi, når lejligheden byder sig.
  • Støtter du friskolen økonomisk gennem indbetaling af kontingent.

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling januar 2022

Generalforsamling 2022

Ekstraordinær generalforsamling august 2022

 

Klovborg Friskoles Venner - KFV

Foreningen Klovborg Friskoles Venner har til formål at yde økonomisk og social støtte til såvel friskolen, som de forskellige almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter, der finder sted i tilknytning til skolen.

KFV fokuserer på at skabe samhørighed mellem foreningens medlemmer, skolen og lokalsamfundet.

Foreningen finansieres ved kontingentindbetalinger, donationer, afholdelse af arrangementer, jern- og dåseindsamling, OK-kort og mange andre pengerejsende aktiviteter.

Læs mere om KFV og tegn abonnement på foreningens hjemmeside: http://kfvenner.dk/

Anti-mobbepolitik

Anti-mobbe

Sociale klausuler

Sociale klausuler

Evaluering af skoleåret 21/22

Fokuspunkt:

Efter mere end et år med corona-hjemsendelser, virtuel undervisning, lukkede fritidstilbud og snævre grænser for social kontakt med kammeraterne, har vi valgt på Klovborg Friskole i skoleåret 2021/22 at sætte fokus på børn og unges trivsel.
Vores trivselsvejleder vil rundt i alle grupper undervise i trivsel.

I 0.-2. årgang vil vi bruge materialet “Fri for Mobberi”, der er udarbejdet af Red Barnet og Mary Fonden. Vores trivselsvejleder har været på kursus i at bruge materialet.

I 3.-9. årgang vil vi bruge materialet “Min skole, Min ven”, udarbejdet af Red Barnet. Det er et undervisningsforløb, der skulle give eleverne en forståelse for tolerance, respekt og omsorg og hvordan disse værdier kan omsættes til handling.

Derudover har vi iværksat legegrupper i 0.-2. årgang og elever fra de ældste klasser, 8.-9. årgang, har været legepatrulje i frikvartererne.

 

Evaluering af fokuspunkt:

Eleverne har efter hver undervisningsforløb evalueret mundtligt, hvad de synes om forløbet og hvad de har fået ud af det. Det har været mange positive tilbagemeldinger eleverne er kommet med og eleverne efterspørger ofte mere trivsel undervisning.

Ved skoleårets afslutning kan vi konkludere at fokuspunktet har båret frugt, da mængden af konflikter er dalet og vi oplever elever, der er blevet bedre til at sætte egne grænser og respektere andres grænser.

Lege Grupperne har været en stor succes, da vi oplever elever der danner andre venskaber på tværs af alder og køn.

Legepatruljen har/er også en succes, både for de store elever, der har været legepatrulje, men også for de mindre elever. Fællesskabet mellem store og små elever er blevet mærkbart bedre, da de små ofte henvender sig til de store, både ved hjælp til konflikter, men også som mulige legekammerater.

Faglige mål

Klovborg Friskole skal yde undervisning på et niveau, der står mål med folkeskolen.
Klovborg Friskoles elever, skal til enhver tid, i deres grundskoleforløb, kunne foretage et skoleskifte, uden at de vil opleve faglige mangler, set i forhold til det pågældende klassetrin.

Vi følger folkeskolens vejledende læseplaner og underviser efter Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Alle elever på alle årgange på Klovborg Friskole, deltager i morgensang. Morgensang er en del af dansk og musik i de yngste klasser.

 

I 0 klasse er der opdelt timeplan, ligesom for de øvrige klasser. 0. klasse, samt 1. klasse er samlæste, og det er De Fælles Mål, som ligger til grund for undervisningen på begge klassetrin. Der lægges særligt vægt på sociale kompetencer i 0.- + 1. klasse, ligesom der er indlagt en time til trivsel.

Der undervises i fagene: Dansk, historie, matematik, idræt, billedkunst, musik, kristendom, naturfag. Der påbegyndes ligeledes undervisning i engelsk.

 

2. + 3. klasse er samlæste.
Der undervises i engelsk på begge klassetrin.

 

4. + 5. klasse er samlæste.
Begge klasser har billedkunst, madkundskab og håndværk/design.
Tyskundervisningen påbegyndes også i 4. + 5. klasse.

 

6. klasse følger fælles mål i alle fag.

 

I 7. klasse udgår kristendom, idet konfirmationsforberedelse ligger på dette klassetrin.

 

8. klasse følger fælles mål i alle fag. 8. klasse går til afgangsprøve i det praktisk/musiske valgfag, håndværk/design eller musik.

 

I 9. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag, og eleverne går til Folkeskolens Afgangsprøve, 9. klasses prøven, som afslutning på skoleåret.

 

Til alle skolens elever tilbydes musikskole, som er udenfor den almindelige skoletid.
Her undervises i guitar, klaver, trommer m.m. Hvis der er nok, der har lyst, kan vi også tilbyde rytmisk sammenspil.